Informasjonsskriv - Jakta 2021 - Skrantesjuke

Fellingstillatelse Hjort-Ertvågsøya

1166 stk hjort i planperioden (3 år)

Informasjonsskriv 090821 - Jakta 2021

Informasjonsskriv - Jakta 2021

Viktig at all informasjon leses nøye.

- Alle valdledere må gi denne informasjonen videre til sine jaktfelt.

 

Jakttider:

Elg: Fra og med 25.09 til og med 23.12. NB! Følger ikke hjortejakta

Hjort: Fra og med 01.09 til og med 23.12.

Rådyr: Fra og med 25.09 til og med 23.12.

Rådyrbukk: Fra og med 10.08 til og med 23.12. –

 

- Ettersøkshund: I henhold til § 23 i forskrift om utøvelse av jakt og fangst, skal alle jaktlag og personer som jakter alene ha skriftlig avtale om tilgang på godkjent ettersøkshund. Kommunen pålegger derfor alle jaktlag/personer å sende inn kopi av godkjenning/avtale med godkjent ettersøksekvipasje før jakta starter.

- Ettersøk: I henhold til § 27 i forskrift om utøvelse av jakt og fangst, skal jeger eller jaktlag skal sette i gang ettersøk innen valdets grenser hvis de har skadeskutt et dyr. Dette gjelder også på andre jaktfelt innenfor samme vald. De plikter å bistå under ettersøk så lenge kommunen mener det er mulig å finne og avlive viltet.

Hvis dyret felles første dag, så har ikke jeger eller jaktlag noen plikt til å melde fra til kommunen, og kommunen har ingen oppgaver knyttet til ettersøk.

- Sett hjort/elg SKAL føres under all utøvelse av jakt på hjortevilt. (§ 32 i rundskriv «Forvaltning av hjortevilt»). Tallene skal legges inn på www.hjorteviltregisteret.no (tidligere www.settogskutt.no). Husk å skille mellom sett hjort på innmark og utmark på hver sin linje. NB: I de jaktfeltene hvor flere jakter hver for seg er det nå mulig å registrer «sett og skutt» hver for seg ved å logge inn med egen jegernummer. Sett og Skutt finnes som app til smarttelefon .

- Kommunale mål: Aure kommune har gjennom vedtak i kommunestyret lagt opp til at hjortebestanden skal fortsettes reduseres. Aure kommune ber derfor valdene om å utnytte tildelt kvote slik at vi oppnår målsettingene for Aure i de interkommunale mål- og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt for Aure, Heim

Uttak av dyr med lave slaktevekter: Det er fortsatt en ønsket om at små dyr tas ut fra bestanden, men skrapdyrsordningen med nedklassifisering av dyr med lav vikt er IKKE videreført som tidligere år.

Elg

Dyr som har skade, feil eller sykdom før det blir påskutt og felt, skal vurderes enkeltvis av kommunen.

Hjort

Dyr som har skade, feil eller sykdom før det blir påskutt og felt, skal vurderes enkeltvis av kommunen.

Ordningen gjelder for vald med godkjent bestandsplan.

- Fellingsrapportene skal sendes til kommunen innen 14 dager etter jaktas slutt. (§ 32 i rundskriv «Forvaltning av hjortevilt») skal bruke hjorteviltregistret. Kommunen vil deretter sende faktura på fellingsavgift.

 

- Fellingsavgift for jakta 2021:

- Voksen elg kr 562, - Elgkalv kr 290,-

- Voksen hjort kr 430, - Hjortekalv kr 220,-

 

- Innmelding av skutte dyr (inkludert rådyr): Alle skutte dyr skal legges inn i www.hjorteviltregisteret.no (tidligere www.settogskutt.no) og ikke rapporteres på vilttelefon eller andre metoder for innmelding av skutte dyr underveis i jakta.

- Valdrapport skal etter jakta leveres kommunen senest 14 dager etter endt jakt. Valdrapport skal leveres elektronisk via Hjorteviltregistret: Informasjon se link ned eller vedlagt fil «Elektronisk fellingsrapport – Valdansvarlig»:

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/jakt-felling-og-fangst/rapportere-utbytte-av-jakt-ogfangst/se-endre-og-godkjenne-felte-radyr-og-villrein/

- Pliktig rapportering av ettersøk eller bruk av lys under ettersøk etter påskutt hjortevilt skal rapporteres til e-post: eddie.freij@aure.kommune.no med en kort melding. Opplysninger som skal fremkomme av melding er: vald- og jaktfelt nr. jaktleders navn, klokkeslett for påskyting og om det brukes kunstig lys.

Vilttelefon til Aure Kommune: 90278530 Aure kommune ønsker alle rettighetshavere og jegere god jakt, og oppfordrer til å utøve god jaktmoral under årets jakt.

Informasjonsskriv 090821 - Jakta 2021

Her ligger en kopi av brevet fra Aure kommune

Jakta 2021 - Tildeling av fellingstillatelser på hjort, elg og rådyr - Vald uten bestandsplan