Referat Aure viltforvaltingsråd Årsmøte 25.05.2022

Aure Viltforvaltningsråd

Aure viltforvaltningsråd er et samarbeidsorgan bestående av de viltforvaltningslaga i Aure kommune som er organisert som vald med bestandsplan. 

  • Være en rådgivende funksjon ovenfor de tilsluttede medlemslag og skal sørge for å samordne og fremme medlemmenes interesser når det gjelder forvaltningen av hjortevilt
  • Være bindeledd mellom grunneiernes forvaltningsorganer og kommunen i saker som berører hjorteviltforvaltning
  • Skape kontakt lagene imellom og være et forum der ideer, spørsmål, felles problemer og arbeidsoppgaver av faglig og økonomisk karakter når det gjelder hjorteviltforvaltningen diskuteres
  • Være felles talerør ovenfor offentlig forvaltning og organisasjoner i saker som angår hjorteviltforvaltningen i kommunen
  • Deltakelse i viltforvaltningsrådet medfører ikke at de tilsluttede lag og organisasjoner gir fra seg disposisjonsrett, forvaltningsrett eller andre grunneierrettigheter innenfor lagets område

Bestandsvurdering av hjort og elg i Aure

Bestandsvurdering av hjort og elg i Aure kommune etter jakta 2021
FAUN RAPPORT R08 | 2022 | Viltforvaltning | Morten Meland & Ole Roer
Oppdragsgiver: Aure kommune

Kortfattet sammendrag
Fastsetting av minsteareal er blant de viktigste bestandsregulerende virkemidlene i norsk hjorteviltforvaltning. Som følge av økende bestander av særlig hjort, er det et økende behov for å vurdere om det er grunnlag for å justere minstearealet for hjort og elg i Aure.
Her har vi analysert sett hjort/elg-data og fellingstall over tid, og sett opplysningene i sammenheng med dagens minsteareal og kommunale- og lokale målsettinger i bestandsplanområdene.
På bakgrunn av vurderingene som er gjort i denne rapporten har vi foreslått et justert minsteareal for hjort til 300 daa innenfor Ertvågøya, Nordlandet og Årvågsfordjord – Todal, samt et minsteareal på 400 daa i øvrige deler av kommunen. Minstearealet for elg foreslås å holdes uendret på 8000 daa.

Faun rapport R08-2022 Bestandsvurdering av hjort og elg i Aure

Mål og retningslinjer for forvaltningen av hjorteviltet i Aure og Heim 2021- 2023 vedtatt

Ref. vårt mål i kommunal bestandsplan

Ref. vårt mål i kommunal bestandsplan

Ref. vårt mål i kommunal bestandsplan

Ref. vårt mål i kommunal bestandsplan

Aure viltforvaltningsråd

§1 ORGANISASJON

 

Aure viltforvaltningsråd er et samarbeidsorgan bestående av alle viltforvaltningslaga i Aure kommune. Andre lag og organisasjoner som arbeider med spørsmål knyttet til hjorteviltforvaltning kan bli tatt inn på sikt.

 

§2 FORMÅL

  1. Utmarksrådet har en rådgivende funksjon ovenfor de tilsluttede medlemslag og skal sørge for å samordne og fremme medlemmenes interesser når det gjelder forvaltningen av hjortevilt.
  2. Utmarksrådet kan være bindeledd mellom grunneiernes forvaltningsorganer og kommunen i saker som berører hjorteviltforvaltning.
  3. Skape kontakt lagene imellom og være et forum der ideer, spørsmål, felles problemer og arbeidsoppgaver av faglig og økonomisk karakter når det gjelder hjorteviltforvaltningen diskuteres.
  4. Være felles talerør ovenfor offentlig forvaltning og organisasjoner i saker som angår hjorteviltforvaltningen i kommunen.
  5. Deltakelse i utmarksrådet medfører ikke at de tilsluttede lag og organisasjoner gir fra seg disposisjonsrett, forvaltningsrett eller andre grunneierrettigheter innenfor lagets område.

Se dokumenter lengre ned for mer informasjon.

VEDTEKTER FOR AURE UTMARKSRÅD rev.

Statistikk jakta Aure kommune 2021