Referat Årsmøte Aure viltforvaltningsråd 30.08.21

Referat Aure viltforvaltingsråd 23.02.2021

Referat Aure hjorteviltråd møte 05.02.2019

Aure viltforvaltningsråd

§1 ORGANISASJON

 

Aure viltforvaltningsråd er et samarbeidsorgan bestående av alle viltforvaltningslaga i Aure kommune. Andre lag og organisasjoner som arbeider med spørsmål knyttet til hjorteviltforvaltning kan bli tatt inn på sikt.

 

§2 FORMÅL

  1. Utmarksrådet har en rådgivende funksjon ovenfor de tilsluttede medlemslag og skal sørge for å samordne og fremme medlemmenes interesser når det gjelder forvaltningen av hjortevilt.
  2. Utmarksrådet kan være bindeledd mellom grunneiernes forvaltningsorganer og kommunen i saker som berører hjorteviltforvaltning.
  3. Skape kontakt lagene imellom og være et forum der ideer, spørsmål, felles problemer og arbeidsoppgaver av faglig og økonomisk karakter når det gjelder hjorteviltforvaltningen diskuteres.
  4. Være felles talerør ovenfor offentlig forvaltning og organisasjoner i saker som angår hjorteviltforvaltningen i kommunen.
  5. Deltakelse i utmarksrådet medfører ikke at de tilsluttede lag og organisasjoner gir fra seg disposisjonsrett, forvaltningsrett eller andre grunneierrettigheter innenfor lagets område.

Se dokumenter lengre ned for mer informasjon.

VEDTEKTER FOR AURE UTMARKSRÅD rev.