Interkommunalt utmarksråd Aure og Heim

Interkommunalt utmarksråd for Aure og Heim er et overordnet rådgivende organ bestående av representanter fra utmarksrådene/hjorteviltrådene i Aure og Heim og en politisk representant fra hver av kommunene.

 • Har en overordnet rådgivende funksjon ovenfor de tilsluttede kommunene og skal sørge for å samordne og fremme kunnskapen om forvaltningen av hjorteviltforvaltningen
 • Har et overordnet bindeledd mellom kommunenes forvaltningsorganer og grunneiernes forvaltningsorganer i alle saker som berører hjortevilt
 • Skal vurdere å diskutere: bestandsdata, bestandsutviklingen, vektutvikling, kjønns – og alderssammensetning, nye bestandsplaner m.m
 • Skal være et talerør ovenfor offentlig forvaltning og organisasjoner i saker som angår forvaltningen av hjortevilt i medlemskommune
 • Deltakelse i det interkommunale utmarksrådet medfører ikke at de tilsluttede kommuner gir fra seg vedtaksretten.
 • Har ansvar for revisjon av felles målsettinger for forvaltning av hjorteviltet
 • Andre lag og organisasjoner kan bli tatt inn der det er naturlig å samarbeide

Mål og retningsl for forv av hj-viltet i Aure og Heim 21-23 - vedtatt plan

Vedlagt dokumentet mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Aure og Heim 2021-2023 oppdatert med saksprotokoller fra behandlingen av saken i begge kommunestyrene.

Historisk samarbeid!

Det interkommunale samarbeidet med Aure, Halsa og Hemne er historie og en ny epoke med samarbeid med Aure og nye Heim kommune har startet.

Nye Heim kommune er som vi vet gamle Halsa, gamle Hemne og deler av Snillfjord kommune. I tillegg så ønsket gårdbrukerne i Vuttudalen (Orkland) å være med nye Heim kommune sin hjorteviltforvaltning. Er derfor et betydelig større IKU område nå enn tidligere.

Arbeide med ny felles - Mål og retningslinjer for forvaltningen av hjortevilt i kommunene Aure-Heim 2021-2023 er herved startet med vårt første felles møte på Kyrksæterøra 10 november.

Vedtekter

 

 

VEDTEKTER FOR INTERKOMMUNALT UTMARKSRÅD FOR KOMMUNENE AURE OG HEIM.

 

Første gang vedtatt 10.03.2015, sist endret 10.11.20

 

Interkommunalt utmarksråd er et overordnet rådgivende organ bestående av representanter fra utmarksrådene/hjorteviltrådene i Aure og Heim og en politisk representant fra hver av kommunene.

 

§ 1. FORMÅL OG ARBEIDSOPPGAVER

 1. Det interkommunale utmarksrådet har en overordnet rådgivende funksjon ovenfor de tilsluttede kommunene og skal sørge for å samordne og fremme kunnskapen om forvaltningen av hjorteviltforvaltningen.
 2. Det interkommunale utmarksrådet er et overordnet bindeledd mellom kommunenes forvaltningsorganer og grunneiernes forvaltningsorganer i alle saker som berører hjortevilt.
 3. Det interkommunale utmarksrådet skal vurdere å diskutere: bestandsdata, bestandsutviklingen, vektutvikling, kjønns – og alderssammensetning, nye bestandsplaner m.m.
 4. Det interkommunale utmarksrådet skal være et talerør ovenfor offentlig forvaltning og organisasjoner i saker som angår forvaltningen av hjortevilt i medlemskommune.
 5. Deltakelse i det interkommunale utmarksrådet medfører ikke at de tilsluttede kommuner gir fra seg vedtaksretten.
 6. Det interkommunale utmarksrådet har ansvar for revisjon av felles målsettinger for forvaltning av hjorteviltet.
 7. Andre lag og organisasjoner kan bli tatt inn der det er naturlig å samarbeide.

 

§ 2. RÅDETS SAMMENSETNING

Det interkommunale utmarksrådet består av 2 medlemmer fra Aure viltforvaltningslag, 3 medlemmer fra Heim hjorteviltråd, en politisk representant fra hver kommune og en representant fra kommunal administrasjon fra hver kommune, i alt 9 medlemmer. Medlemmer fra utmarksråd og politisk representant har personlig vararepresentanter. Medlemmer fra kommunal administrasjon har ikke vararepresentant.

Stemmerett har medlemmer som representerer utmarksråd/ hjorteviltråd og politiske representanter. Vedtak som fattes skal forsøkes å være enstemmige. Gyldig vedtak fattes med minst 5 stemmer.

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av kommunal administrasjon og denne rulleres. Kommunal administrasjon har forslagsrett og talerett, men ikke stemmerett.

 

§ 3. VALG

Rådet velger selv leder og nestleder. Politiske representanter velges for valgperioden. De kommunale utmarkråd/ hjorteviltråd står fritt i valg av representant og varighet.

 

§ 4. MØTER.

Det interkommunale utmarksrådet bestemmer selv når det skal avholdes møter.

 

§ 5. ØKONOMI

 1. Det interkommunale utmarksrådet skal forvalte minst mulig penger.
 2. Møtene holdes på et nøkternt nivå i forhold til utgifter.
 3. Møter skal gå på omgang mellom kommunene.
 4. Møteutgiftene dekkes av viltfondet i den enkelte kommune.
 5. Hver kommune utbetaler møtegodtgjørelse til sine representanter.
 6. Alle representanter i det interkommunale utmarksrådet mottar samme møtegodtgjørelse.
 7. Representanter i det interkommunale utmarksrådet mottar møtegodtgjørelse på bakgrunn av møtegodtgjørelsene (sats over fire timer) i Aure kommune.
 8. Leder og nestleder honoreres med 1/2 møtegodtgjørelse ekstra pr møte til forberedelse/etterarbeid.

 

§ 6. VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan foretas med 2/3 flertall av de fremmøtte.

 

§ 7. OPPLØSNING

Oppløsning kan foretas med 2/3 flertall. Alle stemmeberettigede medlemmene må være tilstede.

 

Referat IKU-møte 10. november 2020

 

Møte i Interkommunalt Utmarksråd (IKU) – tirsdag 10. november 2020

-          Møterom 2.etg. Hollaveien 2, Kyrksæterøra.

-          Kl 12:00 – 14:30

 

Tilstede:

Heim: Nils Aakvik, Nils Halvor Snekvik, Bernt Olaf Aune, Knut Johan Singstad, Kjell Sverre Strøm

Aure: Eddie Freji, Helge Gjerde, Jan-Einar Gjerde

 

Forfall: Erlend Vaag

 

Tema som ble tatt opp:

 • Hva har skjedd siden forrige møte i IKU/ tilbakeblikk
  • Siste møte 7.mai 2019
  • Kommunesammenslåing
   • Politisk => Hjorteviltutvalg
   • Sammenslåing av Halsa utm.råd og Hemne hjorteviltråd til Heim hjorteviltråd
    • Heim hjorteviltråd ønsker mal for utarb. av maler/ standarder for bestandsplaner
   • Organisering av vald i gm Snillfjord til ett nytt bestandsplanområde for hjort
  • Revisjon av forskrift minsteareal pga kommunesammenslåingen
  • Arbeider med revisjon av tellende areal i Heim kommune
  • … deretter ny revisjon av forskrift minsteareal.
  • Aure skulle også ha revidert/ beregnet tellende areal på nytt
  • Vedtak i Aure mhp beregning av skader på innmark. Det er igangsatt forsøksfelt. Også vedtak om større uttak enn i forslaget til plan.
  • Aure viltforvaltningslag fungerer
  • Fortsatt 28 vald i Aure – må jobbe videre med organisering

 

 • Samarbeidet videre - reorganisere/ konstituere IKU – behov for vedtektsendringer
  • Kjell Sverre endrer vedtektene mhp representant sammensetning og navn kommuner, sendes ut til IKU medl.

 

 • Gjennomgang av eksisterende mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet i Aure, Halsa og Hemne.

 

 • Mål og retningslinjer fra Hjorteviltregion 2.
  • Arbeidsgruppa vil komme med endringer i forholdet kolle/bukk og spissbukk/bukk
  • Eksempel fra Surnadal – vedtatt forvaltningsplan for 2020-2025, sendes ut sammen med referat.

 

 • Ny forvaltningsplan (nye mål og retningslinjer) for Heim og Aure kommuner
  • Framdriftsplan
   • Viktig å få med fellingsresultat fra inneværende jaktsesong og sett/skutt registreringer
   • Ekstra parameter, maksuttak mellom kjønn
  • hvordan jobber vi?
   • ønske/ mulighet for å bruke Teams? Jo men ikke det beste…
  • neste møte/-er:
   • Når – hvor => når statistikk er utarbeidet. Senest første halvdel av desember.
   • Framskaffe/ tilrettelegge statistikk for evaluering
   • Disposisjon => hva vi ønsker skal være med i plan

 

 • Eventuelt
  • Utsette fristen for å fremme bestandsplaner - muligheter jfr - §37 hjorteviltforskriften?
  • Brev fra Halsabygda storviltvald. Orientering
  • Møtegodtgjøring ihht vedtekter
  • Leder = Helge Gjerde, n.leder = Nils Aakvik (valgt i møte 25.01.19)

 

 

Referent

Kjell Sverre Strøm

Del denne siden