Vedtekter Evilt 2018

Vedtekter Ertvågsøy viltforvaltningslag

Vedtekter

for

Ertvågsøy viltforvaltningslag"

Stiftet 25. november 2005

 

Vedtektene justert i årsmøte 11.03.2007, 01.03.2008, 21.03.2009, 28.05.2015, 10.05.2016, 27.04.2017 og 21.05.2018

 

§ 1 Laget

Viltforvaltningslaget er en sammenslutning av grunneiere samt rettighetshavere innenfor området som beskrevet i §3.

§ 2 Formål

Lagets formål er å samle grunneiere og rettighetshavere i området for i fellesskap å forvalte viltressursene i samsvar med medlemmenes mål, det offentliges føringer og lovverkets intensjoner.

Laget har gjennom disse vedtektene påtatt seg et biologisk forvaltningsansvar overfor medlemmene når det gjelder følgende ressurser: Hjortevilt - storviltforvaltning

I sitt arbeide skal lagets drift søke å bevare ressursene på lang sikt og foreta en bærekraftig forvaltning, samt sørge for at beiteskader på skog og innmark blir begrenset.

Mekanismen laget skal benytte for å begrense beiteskade er å tildele fellingstillatelser av skadedyr:

Formålet er tilby en mekanisme for lokal regulering av hjortebestanden ved store beiteskader. Skadedyruttaket det søkes om skal tilsvare minst 50% av den ordinære kvoten til jaktfeltet. Det kreves flertall i jaktfeltet for å søke. Styret avgjør om dyrene kan felles og antallet. Det er kun koller og kalver som kan felles som skadedyr siden det er disse som i hovedsak påfører beiteskade. Dyrene kan felles når som helst under jaktperioden uavhengig av vanlig kvote. Skadedyr fordeles ikke internt i jaktfeltet, men kan felles av den enkelte i det terrenget denne disponerer. Jaktfeltet feller dyrene, slakter og leverer til slakteri eller veier hos skrapdyrkontroll. Jaktfeltet får 50% av verdi og laget 50%.

Laget skal sørge for at medlemmenes næringsmessige interesser ivaretas på best mulig måte.

 

§ 3 Lagets område.

Lagets område er begrenset innenfor følgende område:

Ertvågøya, Rotøya og omliggende øyer:

Fra og med gnr 1    til og med gnr 13   i Aure kommune.

Fra og med gnr 77  til og med gnr 91   i Aure kommune.

Fra og med gnr 93  til og med gnr 107 i Aure kommune.

Gnr      110                                            i Aure kommune.

 

 

§ 4 Selskapsform

Laget er et andelslag.

 

§ 5 Regnskaps- og arbeidsår

Regnskaps- og arbeidsår følger kalenderåret. Viltforvaltningslaget forpliktes av lederen sammen med et annet styremedlem.

Styrehonorar: følger kalenderår den enkelte er valgt.

 

§ 6 Medlemskap

Grunneier eller rettighetshaver i området har rett til å bli medlem. Grunneier som eier mindre en 50 daa totalareal kan ikke bli medlem uten spesiell godkjenning av årsmøtet.

Sameie betraktes som en eiendom.

Innmelding skjer ved undertegning av innmeldingserklæring. Det utstedes andelsbevis med angivelse av antall andeler hvert medlem har.

Medlemsskapet skal lyde på vedkommende eiendom og kan ikke skilles fra denne. Lagets styre plikter snarest å gjøre nye eiere av vedkommende eiendom kjent med medlemskapet.

Hvert medlem betaler et oppstartingsbeløp på kr 100,- pr. andel.

 

§ 7 Medlemskapets varighet.

Medlemskapet gjelder for perioder på 3 år med automatisk forlengelse av nye 3-års perioder.

 

§ 8 Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig i rekommandert brev. Utmeldingen må være styret i hende før 1.juli i 3.arbeidsår i perioden for at medlemskapet ikke skal forlenges for 3 nye år. Årsmøtet kan forlenge medlemskapet til utmeldt medlem for så langt tidsrom som det kreves for å avvikle forpliktelser som laget har påtatt seg. Utmeldt medlem kan ikke gjøre krav på andel i lagets fond eller eiendeler.

 

§ 9 Andelsfordeling

Hvert medlem får tildelt andeler på følgende måte:

 • 1 andel for tellende areal fra 50 daa til 499 daa
 • 2 andeler for tellende areal fra 500 daa til 1499 daa
 • 3 andeler for tellende areal over 1500 daa

Fordelingen av andeler kan justeres når det foreligger endrede forutsetninger. Vedtak om justering av andelsgrunnlaget fattes av årsmøtet.

Andelene brukes ved gradert avstemming i årsmøtet. Eventuelt utbytte utbetales etter andelsfordelingen. Ved fordeling av kvoter brukes regler fastsatt i driftsplaner.

 

§ 10 Styret

Laget ledes av et styre på 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. Varamedlemmene skal nummereres og kalles inn i den rekkefølgen. I tillegg skal det velges en valgnemnd på 3 medlemmer, som ikke skal være blant styremedlemmene. Styremedlemmene søkes fordelt slik at de forskjellige områder og interessegrupper er forholdsvis like godt representert. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Gyldig vedtak treffes med minst 3 stemmer. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Flertallet i styret skal velges blant andelseierne.

Styret konstituerer seg selv og velger selv blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær.

Styrets arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Arrangere årsmøte og avgi årsmelding med revidert regnskap. Utarbeide arbeidsplan for kommende år.
 • Utarbeide forslag til driftsplaner, avskytingsavtale og retningslinjer for den praktiske utøvelse av jakt, herunder reaksjonsbestemmelser ved brudd på disse.
 • Legge til rette for at de som ønsker det kan utnytte sine eiendommer i utmarksnæring.
 • Arbeide for rasjonell jakt og etter at sakene er forelagt årsmøtet, fastsette regler for beskatning, jakttider.
 • Føre kontroll med jaktutførelsen etter ordning som er forelagt årsmøtet.
 • Fordele årets kvote på jaktfeltene etter regler fastsatt i driftsplan.
 • Arbeide med å heve kunnskapen og kompetansen innen biologiske og faglige områder.
 • Informere medlemmene om lagets arbeide.
 • Arbeide for tilslutning til laget.

Det skal føres protokoll over styrets møter.

 

§ 11 Ordinært årsmøte.

Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av mai. Rett til å delta på årsmøtet har bare medlemmer eller deres fullmektig. Andre kan møte, men har ikke forslags- og stemmerett.

Et medlem kan møte med skriftlig fullmakt og kan avgi stemme for ett annet medlem, men ikke for flere. Det samme gjelder for andre som stiller med fullmakt.

Saker som medlemmene ønsker tatt med på sakslista må være innkommet til styret senest 3 uker før årsmøtet. Skriftlig innkalling til årsmøtet må være ute til medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Saksliste vedlegges innkallingen sammen med nødvendige sakspapirer.

Vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte. Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.

Det brukes gradert stemmerett etter andeler når dette kreves av noen av de stemmeberettigede.

Er ett sameie medlem, har sameiet det antall andeler arealet tilsier.

Årsmøte skal:

 1. Velge møteleder og sekretær
 2. Godkjenne saksliste og innkalling.
 3. Godkjenne fullmakter - foreta navneopprop.
 4. Velge 2 personer til å underskrive årsmøteprotokoll.
 5. Velge fullmaktskomite på 3 personer (tellekorps)
 6. Behandle styrets årsmelding, reviderte regnskap, budsjett og arbeidsplan.
 7. Behandle forslag fra styret, herunder forslag til driftsplaner og avskytingsavtaler.
 8. Behandle innkomne forslag fra medlemmene.
 1. Velge leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som er på valg.
 • Leder velges for ett år .
 • Styremedlemmer velges for 2 år om gangen. Første gang velges to medlemmer for 1 år.
  • Varamedlemmer velges for 1 år.
  • Velge medlemmer til valgnemnda.
  • Velge 2 revisorer for 3 år.

Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn dem som er nevnt i innkallingen.

I løpet av året bør det arrangeres fagmøte eller lignende for medlemmene i Viltforvaltningslaget. En arrangementskomite som utnevnes av årsmøtet står for det praktiske og evt. bevertning.

 

§ 12 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer forlanger det. Det kan bare fattes vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen om møtet skal kunngjøres og innkalles på den måte som gjelder for ordinært årsmøte.

 

§ 13 Oppløsning av laget

Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av ett årsmøte etter at det har vært foreslått for foregående ordinære årsmøte. Minst halvparten av stemmeandelen må være til stede. Møter ikke så mange medlemmer kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de møtende.

Ved oppløsing tilfaller lagets eiendeler medlemmene i forhold til andeler.

Før oppløsningen må lagets forpliktelser og eventuelle økonomiske fordringer være dekket.

 

§ 14 Tvister

Alle tvister mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmene innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtekter, avgjøres med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Den siste oppnevnes av sorenskriveren i distriktet.

Før saken bringes inn for en voldgiftsrett skal laget forsøke å oppnå enighet gjennom forhandlinger.