Hjorteviltregion 2:
Aure, Smøla, Hitra, Frøya, Heim, Orkland, Rindal, Surnadal

Rådgivende kommunale mål og retningslinjer (orginaldokument i ny form)

Statistikk hjorteviltregion 2. Gjennomsnitt for årene 2015 – 2018 (4 år)

Hjorteviltregion 2

Agdenes, Aure, Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Orkdal, Rindal, Smøla, Snillfjord og Surnadal

 

VEDTEKTER FOR HJORTEVILTREGION 2,

SØR TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL

Vedtatt 29.08.2006. Revidert 31.05.2018

 

§1 Formål

Hjorteviltregion 2 sin primære oppgave er å være bindeledd mellom rettighetshavernes og det offentliges forvaltning av artene elg, hjort og rådyr. I sitt arbeid skal hjorteviltregionen fremskaffe kunnskap om biologiske og forvaltningsmessige sider ved forvaltningen av elg, hjort og rådyr slik at avgjørelser til en hver tid kan fattes på et best mulig faglig grunnlag. Hjorteviltregion 2 skal være et rådgivende organ ovenfor kommunene i regionen.

 

§2 Sammenslutning

Hjorteviltregion 2 i Sør Trøndelag og Møre og Romsdal omfatter kommunene Agdenes, Aure, Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Rindal, Smøla, Snillfjord og Surnadal. Hjorteviltregion 2 ledes av et  styre og regionråd.

 

§3 Representanter i regionrådet.

Hver kommune kan stille med inntil 3 representanter, hvorav en representant fra rettighetshaverne og viltansvarlig i kommunen, den tredje velges på fritt grunnlag i kommunen.

En representant fra rettighetshavernes bør være fra rettighetshavernes overbygningsorgan i kommunen.

Til møtene i regionrådet inviteres en representant fra følgende organisasjoner:

 Trøndelag fylkeskommune (Offentlig viltmyndighet på regionalt nivå)

Møre og Romsdal fylkeskommune (Offentlig viltmyndighet på regionalt nivå)

ALLSKOG (Rettighetshavernes forvaltningsorgan på regionalt nivå)

NJFF – Fylkeslaget i Sør Trøndelag (Brukerorganisasjon på regionalt nivå)

NJFF – Fylkeslaget i Møre og Romsdal (Brukerorganisasjon på regionalt nivå)

De inviterte representantene har ikke stemmerett, men møte og talerett.

 

§4 Valg

Ved valg har hver oppmøtt representant på rådsmøtet 1 stemme.

Regionrådet velger et styre med leder, styremedlem og sekretær, for en periode på to år om gangen.

Regionrådet velger valgkomité på 3 medlemmer for to år, og det velges leder blant regionrådets medlemmer.

Regionrådet og styret kan i spesielle saker velge et arbeidsutvalg på 3 personer.

Utvalget skal være sammensatt på følgende måte:

En representant fra den private forvaltning (Rettighetshaversiden)

En representant fra den offentlige forvaltning (Kommunene)

En representant valgt på fritt grunnlag.

Ved første gangs valg til styre, trekkes en ut til å sitte i et år.

 

§5 Funksjon

Regionrådet er et rådgivende organ mellom rettighetshavere og den offentlige hjorteviltforvaltning innenfor regionen. Regionrådet skal stimulere til at all hjorteviltforvaltning skal være basert på målrettede bestandsplaner. Regionrådet kan gi uttalelser i saker som angår hjorteviltet innenfor hjorteviltregionen. Regionrådet skal arbeide for en felles forståelse for de saker som behandles i rådet.

 

§6 Arbeidsoppgaver til styret

Styret skal lede Hjorteviltregion 2 mellom årsmøtene og arbeide med de oppgaver som rådet bestemmer. En oppgave som tilligger styret er å evaluere utviklingen av hjorteviltstammene i regionen og komme med anbefalinger ovenfor kommunene og rettighetshaverne og gi råd der de finner det formålstjenlig for hjorteviltet.

Det er naturlig med et nært samarbeid med de øvrige regioner om forvaltningen av hjorteviltet.

 

§7 Møter

Det skal avholdes minst ett rådsmøte hvert år og disse fordeles mellom kommunene.

Møtet holdes innen utgangen av mars mnd.

Det kan arrangeres flere møter etter behov.

 

§8 Økonomi

Utgifter til driftingen av hjorteviltregion 2 dekkes med bidrag fra medlemskommunene og eventuelle tilskudd. Den enkeltes utgifter knyttet til deltakelse i rådsmøtene dekkes av sin organisasjon eller arbeidsgiver.

 

§11 Oppløsning

Oppløsning av hjorteviltregion 2 kan besluttes når den har mistet sin funksjon

 

Referat fra rådsmøte i Hjorteviltregion 2 280519