Vedtekter

 

VEDTEKTER FOR INTERKOMMUNALT UTMARKSRÅD FOR KOMMUNENE AURE, HALSA OG HEMNE.

 

Første gang vedtatt 10.03.2015, Endret 25.01.19

 

Interkommunalt utmarksråd er et overordnet rådgivende organ bestående av representanter fra utmarksrådene/hjorteviltrådene i Aure, Halsa og Hemne og en politisk representant fra hver av kommunene.

 

§ 1. FORMÅL OG ARBEIDSOPPGAVER

 1. Det interkommunale utmarksrådet har en overordnet rådgivende funksjon ovenfor de tilsluttede kommunene og skal sørge for å samordne og fremme kunnskapen om forvaltningen av hjorteviltforvaltningen.
 2. Det interkommunale utmarksrådet er et overordnet bindeledd mellom kommunenes forvaltningsorganer og grunneiernes forvaltningsorganer i alle saker som berører hjortevilt.
 3. Det interkommunale utmarksrådet skal vurdere å diskutere: bestandsdata, bestandsutviklingen, vektutvikling, kjønns – og alderssammensetning, nye bestandsplaner m.m.
 4. Det interkommunale utmarksrådet skal være et talerør ovenfor offentlig forvaltning og organisasjoner i saker som angår forvaltningen av hjortevilt i medlemskommune.
 5. Deltakelse i det interkommunale utmarksrådet medfører ikke at de tilsluttede kommuner gir fra seg vedtaksretten.
 6. Det interkommunale utmarksrådet har ansvar for revisjon av felles målsettinger for forvaltning av hjorteviltet.
 7. Andre lag og organisasjoner kan bli tatt inn der det er naturlig å samarbeide.

 

§ 2. RÅDETS SAMMENSETNING

Det interkommunale utmarksrådet består av lederne + 1 medlem i utmarkrådene/hjorteviltrådene i de nevnte kommuner, en politisk representant og en representant fra kommunal administrasjon, i alt 12 medlemmer. Medlemmer fra utmarksråd og politisk representant har personlig vararepresentanter. Medlemmer fra kommunal administrasjon har ikke vararepresentant.

Stemmerett har medlemmer som representerer utmarksråd/ hjorteviltråd og politiske representanter, det vil si 9 stemmeberettigede. Vedtak som fattes skal forsøkes å være enstemmige. Gyldig vedtak fattes med minst 5 stemmer.

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av kommunal administrasjon og denne rulleres. Kommunal administrasjon har forslagsrett og talerett, men ikke stemmerett.

 

§ 3. VALG

Rådet velger selv leder og nestleder. Politiske representanter velges for valgperioden. De kommunale utmarkråd/ hjorteviltråd står fritt i valg av representant og varighet.

 

§ 4. MØTER.

Det interkommunale utmarksrådet bestemmer selv når det skal avholdes møter.

 

§ 5. ØKONOMI

 1. Det interkommunale utmarksrådet skal forvalte minst mulig penger.
 2. Møtene holdes på et nøkternt nivå i forhold til utgifter.
 3. Møter skal gå på omgang mellom kommunene.
 4. Møteutgiftene dekkes av viltfondet i den enkelte kommune (jfr. pkt. 15.4 i felles målsettinger for forvaltning av hjorteviltet i Aure, Halsa og Hemne).
 5. Hver kommune utbetaler møtegodtgjørelse til sine representanter.
 6. Alle representanter i det interkommunale utmarksrådet mottar samme møtegodtgjørelse.
 7. Representanter i det interkommunale utmarksrådet mottar møtegodtgjørelse på bakgrunn av møtegodtgjørelsene (sats over fire timer) i Aure kommune.
 8. Leder og nestleder honoreres med 1/2 møtegodtgjørelse ekstra pr møte til forberedelse/etterarbeid.

 

§ 6. VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan foretas med 2/3 flertall av de fremmøtte.

 

§ 7. OPPLØSNING

Oppløsning kan foretas med 2/3 flertall. Alle stemmeberettigede medlemmene må være tilstede.

 

Referat IKU-møte 25 januar 2019

 

IKU-møte

 

Dato:                    25.01.2019

Tidspunkt:          09.45 – 14.30

Tilstede:              Edvard Lund, Helge Gjerde, Nils Halvor Snekvik, Kjell Sverre Strøm, Nils Åkvik,

Erlend Snøfugl, Johan haugen, Kjell Furnes, Jan Einar Gjerde.

 

 1. 1.       Jakta 2018 - Gjennomgang av jaktstatistikk av hver kommune

 

-          Aure

 • Grei fellingsprosent 83.8%. Beste fellingsprosenten totalt sett på for hele Aure gjennom tidene.
 • Gjennomgående mye dyr igjen på kvota, kan skyldes høy tildeling i forhold til antall dyr som skal felles (1000 dyr).
 • Må få økt samarbeid (flere vald med plan) og samarbeid mellom planområder for å få til en vettug elgforvaltning.

 

-          Halsa

 • Gjennomgående god fellingsprosent på valdene.
 • Ulike kjønnssammensetning i enkelte vald slik at det er vanskelig å få tak i rett kjønn og alder. Høy andel på bukk.
 • Gaupa har gjort innhugg på rådyrbestanden.

 

-          Hemne

Hjort

 • Fellingstillatelser er økt med ca. 40% jevnt over i alle planområdene.
 • Gjennomgående god fellingsprosent
 • Underrapportering av sett elg, rapporteres kun når elg ses eller skytes. Hvordan løse denne feilkilden, bevisstgjøring av jeger som rapporterer.  
 • Underernærte elg i Holladalen, spesielt, hva er grunnen til dette? Må holdes litt under oppsyn.

 

 1. 2.       IKU-vedtekter

Det ble «vedtatt» å øke grunneierrepresentasjonen i IKU fra 1 til 2, gjennom vedtaket av de nye Interkommunale målsettingene i fjor.

IKU vedtar med dette, enstemmig økning av grunneierrepresentasjonen i IKU i henhold til vedtak av Interkommunale målsettinger 2018 – 2020.  

Økning av grunneierrepresentanter og tilpassing av gjeldende vedtekter i henhold til det ny grunneierrepresentant ble hjort av Kjell Sverre Strøm under møte på storskjerm, reviderte vedtekter ligger med som vedlegg til referatet.

 

 1. 3.       Måloppnåelse - Hvordan skal avvik fra måloppnåelsen håndteres fra kommunen sin side?
 • Vurdering av begrunnelsen til at det ble som det ble.
 • Vurdering i hvert tilfelle og eventuelt gult kort (advarsel), eller direkte rødt kort (trekking av godkjent plan og krav om ny plan).

 

-          På elg: Bastant! – rødt kort ettersom elgbestanden er så fåtallig bør bestandsplanen følges til punkt og prikke.

 

-          På hjort: Vurdering i hvert enkelt tilfelle ut fra størrelse på avvik og hvilke konsekvenser dette har for måloppnåelsen av den totale planen.

Administrasjonen i Aure, Halsa og Hemne samsnakker slik at det blir mest mulig lik behandling av bestandsplaner med avvik.

 

 1. 4.       Orientering om hvorfor bestandsplanene ble vedtatt uten behandling i IKU.
 • Møtekalenderne som var fastsatt gjorde at det ble knapt med tid for å ha et møte med IKU. Dette gjorde at kommunene ble nødt til å kjøre gjennom behandlingen av bestandsplanene uten at det var gjennomført IKU-møte i sakene.
 • For å unngå dette i fremtiden skal kommunene være mer frampå når det kommer til fastsettelse av siste møte i de politiske foraene på førsommeren.  

 

 1. 5.       Valg:

 

Ny leder: Helge Gjerde fra Aure Hjorteviltråd

 

Valg: Ny nestleder: Nils Åkvik fra HalsaUtmarksråd

 

Eventuelt:

 1. 1.       Orientering om arbeidet i arbeidsgruppa i hjorteviltregion 2.

-          Orientering fra Nils Snekvik om overordnede retningslinjer for hjorteviltforvaltning i hjorteviltregion 2.

-          Meldal har trukket seg ut av hjorteviltregion 2.

-          Arbeidsgruppen skal nå få klarhet i økonomien i gruppen. Dette for å få oversikt over hva som er bruk, og få ut penger fra tilskuddsbevilgningen fra Fylkeskommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Formålet med gruppen har nå endret kurs slik at, fra å ha mål om å utarbeide overordnede målsettinger som skal vedtas av alle kommunen blir arbeidet nå å utarbeide retningslinjer for en felles forvaltning for de 10 gjenværende kommunene.

 

 

 

 1. 2.       Møtegodtgjørelse – gjeldende satser.

Gjelde sats for møte over 4 timer i Aure kommune er 674,-

Leder og nestleder honoreres med ½ møtegodtgjørelse ekstra per møte som tilsammen utgjør, 1011,- per møte for leder og nestleder.

 

 1. 3.       Nytt vedtak om refusjon av fellingsavgift til vald med bestandsplan i Aure kommune.

Vedtaket fra 2008 om at Aure kommune, kun skal fakturere 55% av makssats for fellingsavgiften til vald med bestandsplan må endre/nytt vedtak. Aure kommune må nærme seg sine nabokommuner slik at kommunene i samarbeidet blir mer samstemt i forvaltningen.

 

 1. 4.       Krav om beiteregistrering (5% og 10%) beiteskader på innmark.

Endringene som ble gjort i de interkommunale målsettingene av kommunestyret i Aure angående registrering av beiteskader må vurderes.

Er det mulig å foreta slike målinger som er valide for hele Aure kommune?

Hvem skal koste slike undersøkelser?

 

 1. 5.       Viltkveld

Det blir arrangert viltkveld den 18. februar i Halsa. Nærmere informasjon kommer.  

 

 1. 6.       Neste møte

Nytt Møte i Halsa på våren 2019.  Nye bestandsplaner og andre relevante temaer.

Innkalling kommer når det nærmer seg.

 

 

 

 

 

 

 

Referent

Edvard Emblem Lund

 

Mål og retningslinjer for forvaltningen av hjortevilt i kommunene Aure-Halsa-Hemne 2018-2020 - datert 16.11.17