Vedtekter

 

VEDTEKTER FOR INTERKOMMUNALT UTMARKSRÅD FOR KOMMUNENE AURE, HALSA OG HEMNE.

 

Første gang vedtatt 10.03.2015, Endret 25.01.19

 

Interkommunalt utmarksråd er et overordnet rådgivende organ bestående av representanter fra utmarksrådene/hjorteviltrådene i Aure, Halsa og Hemne og en politisk representant fra hver av kommunene.

 

§ 1. FORMÅL OG ARBEIDSOPPGAVER

 1. Det interkommunale utmarksrådet har en overordnet rådgivende funksjon ovenfor de tilsluttede kommunene og skal sørge for å samordne og fremme kunnskapen om forvaltningen av hjorteviltforvaltningen.
 2. Det interkommunale utmarksrådet er et overordnet bindeledd mellom kommunenes forvaltningsorganer og grunneiernes forvaltningsorganer i alle saker som berører hjortevilt.
 3. Det interkommunale utmarksrådet skal vurdere å diskutere: bestandsdata, bestandsutviklingen, vektutvikling, kjønns – og alderssammensetning, nye bestandsplaner m.m.
 4. Det interkommunale utmarksrådet skal være et talerør ovenfor offentlig forvaltning og organisasjoner i saker som angår forvaltningen av hjortevilt i medlemskommune.
 5. Deltakelse i det interkommunale utmarksrådet medfører ikke at de tilsluttede kommuner gir fra seg vedtaksretten.
 6. Det interkommunale utmarksrådet har ansvar for revisjon av felles målsettinger for forvaltning av hjorteviltet.
 7. Andre lag og organisasjoner kan bli tatt inn der det er naturlig å samarbeide.

 

§ 2. RÅDETS SAMMENSETNING

Det interkommunale utmarksrådet består av lederne + 1 medlem i utmarkrådene/hjorteviltrådene i de nevnte kommuner, en politisk representant og en representant fra kommunal administrasjon, i alt 12 medlemmer. Medlemmer fra utmarksråd og politisk representant har personlig vararepresentanter. Medlemmer fra kommunal administrasjon har ikke vararepresentant.

Stemmerett har medlemmer som representerer utmarksråd/ hjorteviltråd og politiske representanter, det vil si 9 stemmeberettigede. Vedtak som fattes skal forsøkes å være enstemmige. Gyldig vedtak fattes med minst 5 stemmer.

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av kommunal administrasjon og denne rulleres. Kommunal administrasjon har forslagsrett og talerett, men ikke stemmerett.

 

§ 3. VALG

Rådet velger selv leder og nestleder. Politiske representanter velges for valgperioden. De kommunale utmarkråd/ hjorteviltråd står fritt i valg av representant og varighet.

 

§ 4. MØTER.

Det interkommunale utmarksrådet bestemmer selv når det skal avholdes møter.

 

§ 5. ØKONOMI

 1. Det interkommunale utmarksrådet skal forvalte minst mulig penger.
 2. Møtene holdes på et nøkternt nivå i forhold til utgifter.
 3. Møter skal gå på omgang mellom kommunene.
 4. Møteutgiftene dekkes av viltfondet i den enkelte kommune (jfr. pkt. 15.4 i felles målsettinger for forvaltning av hjorteviltet i Aure, Halsa og Hemne).
 5. Hver kommune utbetaler møtegodtgjørelse til sine representanter.
 6. Alle representanter i det interkommunale utmarksrådet mottar samme møtegodtgjørelse.
 7. Representanter i det interkommunale utmarksrådet mottar møtegodtgjørelse på bakgrunn av møtegodtgjørelsene (sats over fire timer) i Aure kommune.
 8. Leder og nestleder honoreres med 1/2 møtegodtgjørelse ekstra pr møte til forberedelse/etterarbeid.

 

§ 6. VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan foretas med 2/3 flertall av de fremmøtte.

 

§ 7. OPPLØSNING

Oppløsning kan foretas med 2/3 flertall. Alle stemmeberettigede medlemmene må være tilstede.

 

Mål og retningslinjer for forvaltningen av hjortevilt i kommunene Aure-Halsa-Hemne 2018-2020 - datert 16.11.17

Referat IKU-møte 7 mai 2019

 

IKU-møte

 

Referat
Tema: Møte i IKU
Sted: Halsa kommunehus
Tid: 07.05.19 fra klokken 10:00 til 14:00.


Til stede: Fra Aure: Helge Gjerde leder, Jan Einar Gjerde og Edvard Emblem Lund
Hemne: Johan Haugen, Nils Halvor Snekvik, Ole-Kristian Mellemsether og Kjell Sverre Strøm
Halsa: Nils Aakvik, Helge Halvorsen, Rolf Sandvik og Erlend Snøfugl
Forfall: Erlend Vaag, Aure


Manglende måloppnåelsen i bestandsplanene m.m:
Hemne
Hadde økt kvoten på elg med 11 dyr, fra 41 til 52 som førte til at målet om en fellingsprosent på 80 % ikke ble nådd. Hemne utmarksråd vil redusere uttaket med 2 slik at ønsket fellingsprosent blir nådd. Hemne har et okse kuforhold på 1.6 – 1,1 de siste fire år, noe som gjør at de opphever oksefredningen i starten på jakta. Hadde en irregulær avgang på 19 dyr av disse var en påkjørt.
Orienteringen tatt til etterretning.


Aure
Elg – har ingen bestandsplaner – 18 vald.
Har tatt grep for å få tatt ut mer hjort og har lyktes med det. Siste år ble det felt 1047 hjort i kommunen. Disse valdene har fått varsel om inntrekking av godkjenning av bestandsplan neste år hvis ikke det blir bedre måloppnåelse når det gjelder felling. Gjelder valdene: Stabblandet med en fellingsprosent på 72, Todalen med en fellingsprosent på 70 og Innersia med en fellingsprosent på 72.
Orienteringen tatt til etterretning.
Sør-Tustna søker om endring av plan, økte kvoter. De har søkt innen fristen.
Orienteringen tatt til etterretning.
Aure kommune har gitt klarsignal om å starte arbeidet med å organisere valdene i bestandsplaner. Deler av kommunen har ikke planer og får derfor tildeling fra kommunen. Det er vist vilje og interesse for det.
Orienteringen tatt til etterretning.


Halsa
Det er manglende måloppnåelse på elg:
Halsa elgvald hadde redusert kvoten med 16 fra 36 til 20 og fikk en fellingsprosent på 70 % siste år.
Leder i Halsa utmarksråd Nils Aakvik orienterte om situasjonen i Halsa og situasjonen rundt oss. Var ikke noe forslag om endring av jakttid på eldre okser. Mener at vi må endre fra sett elg pr jegerdag til sett elg pr jegertime. Og at det er ganske like tall mellom jaktfeltene. Jegertimer kan være en bedre målemetode, men ulikhetene mellom jaktfelt/vald er fortsatt der hvis en går inn i tallmateriale.
Orienteringen tatt til etterretning.
Manglende måloppnåelse på hjort:
Valsøyfjord utmarkslag hadde en fellingsprosent på 71,4 prosent.
Referenten orienterte om at det naturlig blir en større fleksibilitet i jakta.
Orienteringen tatt til etterretning.
Lerviklandet, Rodal og Engdal utmarkslag har søkt om endring av plan. De søker om endring av uttak slik at de kan ta ut mere bukk. Det er økning i antall dyr i området, noe en ser på sett hjort per jegerdagsverk og på vårtellingene. Det er også registrert betydelige beiteskader på eng i Lervika.
Kommunen har kommet til at en ikke ønsker å endre mønsteret i uttak, men en vil øke kvoten nettopp for å begrense skadene på eng i Lervika.
Orienteringen tatt til etterretning.
Betna og Vågland
Rolf Sandvik orienterte om at de ønsker å ta ut flere dyr, antallet var de litt mer usikre på. Løsningen som ble skissert er at de flytter 10 % av kvoten fra 2020 til 2019. Det er et avvik som ligger innenfor det forskrift tillater.
Orienteringen tatt til etterretning.


Vårtelling
Kjell Sverre orienterte om årets og tidligere vårtellinger. Aure Henstilles om å legge inn tall for 17 og 18 hvis de forefinnes.
Orienteringen tatt til etterretning.


Ulikheter – m.m.
Forskrifter – neste år må en få vedtatt ny forskrift om minsteareal på hjortevilt i Heim kommune.
Hemne og Halsa har lagt de samme prinsippene til grunn i beregningene av areal. Mens Aure har valgt et annet. Naturlig at alle tre kommunene velger samme prinsipp og at dette koordineres i tid.
Vårtellinger – ulike kjøreruter, muligens ulike prinsipper for kjøreruter, andre har tellerne utvidet. Neste år legges det felles prinsipper for kjøreruter.


Overvåkningsprogrammet på elg og hjort.
Hemne kommune er med i overvåkningsprogrammet på hjort. Tidligere var Aure kommune med. Halsa har vært med i en kort periode. Neste år blir det Heim kommune og da vil nok den delen som er Halsa i dag bli med. Det må legges til rette for dette fra Halsa sin side.
I og med at vi er usikre på alderssammensetningen på elg er det naturlig at en samler inn kjever på elg.
Orienteringene tatt til etterretning.


Eventuelt
Jan Einar Gjerde orienterte om å utvikle opplevelser, produkter rundt hjortevilt.
Orienteringen tatt til etterretning.


Liabø 08.05.19
Erlend Snøfugl
Referent