Nedklassifisering av dyr med lave slaktevekter 2018

Uttak av dyr med Iaye slaktevekter: Ut fra et snske fra alle parter, om a ta ut srna dyr i
bestanderl er disse reglene satt:

Elg
Det betales ikke fellingsavgift for kalv under 35 kilo. Valdet må. sørge for å ha en skrapdyrskvote
som tar høyde for dette.
For I,5 åring under 90 kilo for ku og 100 kilo for okser betales fellingsavgift tilsvarende kalv,
den rapporteres som I,5 åring.
Dyr som har skade, feil eller sykdom for det blir påskutt og felt, skal vurderes enkeltvis av
kommunen.
Nedklassifiserte dyr skal føres på <sett elg> skjema og rapporteres i den kiasse de egentlig hører
til.

Hjort
Det betales ikke.fellingsavgiji for kalv under l8 kilo fram til l.oktober.
Etter I . oktober er grensen 20 kg.
I,5 åing under 40 kilo for hodyr og 43 kilo for handyr, det betales fellingsavgifl tilsvarende kalv.
Rapporteres som I,5 åring.
Dyr som har skade, feil eller sykdom før det blir påskutt og felt, skal vurderes enkeltvis av
kommunen.
Nedklassifiserte dyr skal fores pi <sett elg/hjoru skjerna og rapporteres i den klasse de egentlig
hører til.
Ordningen gjelder for vald med godkjent bestandsplan.
For å få redusert fellingsavgift, må liste med uttak av dyr med Iave slaktevekter sendes inn til
kommunen sammen med fellingsrapporten etter endt jakt på et eget skriv/skjema.

 

Ertvågsøya Viltforvaltningslag føler opp dette mot kommunen og vil etter jakt er ferdig sende inn oversikt for vårt vald.

Dette gir redusert fellingsavgift.

Vedtaket fra 2008 om at Aure kommune skal fakturere 55% av fellingsavgiften til vald med bestandsplan.

Klassifisert 2018

Antall nedklassifiserte dyr pr. jaktfelt

For 2018 har vi redusert avgift på Kr 14 047,- i forhold til om vi skulle betalt ordinær avgift for alle dyrene.

Rapport Nedklassifisert Hjort og elg 2018

Fellingsavgift inkludert nedklasifisering Evilt 2018