Bestandsplan 2018 - 2020

Mål og retningslinjer for forvaltningen av hjorteviltet
i kommunene Aure, Halsa og Hemne
2018-2020
Høringsdokument

1 Innledning
Hjorteviltbestandene har utviklet seg til å bli en naturressurs av stor samfunnsøkonomisk betydning. Samtidig som hjorteviltet betyr mye for lokal verdiskaping, både i form av kjøtt og som grunnlag for jakt og andre opplevelsesbaserte aktiviteter, berører det også virksomheten i andre samfunnssektorer på både positive og negative måter.


Viltloven, sammen med Naturmangfoldloven setter rammene for all forvaltning av vilt. Formålsbestemmelsene i begge lovene danner sammen med forvaltningsprinsippene i naturmangfoldloven en solid basis og rettesnor for forvaltningen.


I forskrift om forvaltning av hjortevilt er det lagt opp til at forvaltningen skal bli mer planmessig. Blant annet skal kommunene utarbeide mål for hvordan hjorteviltbestandene skal utvikle seg.


§ 3. Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr
Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.


§ 4. Interkommunalt samarbeid
Kommunene bør samarbeide om felles mål for hjorteviltbestandene når det er hensiktsmessig å samordne bestands-planleggingen over kommunegrenser.


Jaktrettshavernes bestandsplaner skal ha målsettinger som er i samsvar med kommunens mål. For at jaktrettshaverne, på tvers av kommunegrenser, skal få til gode samarbeidsløsninger må også kommunene samarbeide og ha lagt til rette for dette gjennom felles mål og retningslinjer.


Kommunene Aure, Halsa og Hemne vedtok felles målsettinger for forvaltning av hjorteviltet i 2014, med virkning for jaktårene 2015-2017. Det er disse målsettingene som nå revideres.

Høring på forslag til revidert interkommunale mål- og retningslinjer for hjorteviltforvaltning i Aure, Halsa og Hemne

Her kan du lese hele høringsdokumentet.

Høringsbrev fra Aure kommune

Innspill til høring på forslag til revidert interkommunale mål